Maryland Invite: FGCU, Maryland, Navy, RI - 8/26-27 - B1G+